Algemene Voorwaarden

Niks geks, allemaal standaard voor de branche

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Master in Happiness: de Besloten Vennootschap

Master in Happiness, gevestigd te Amsterdam en

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 84915676.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die

met Master in Happiness een overeenkomst is

aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het

geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Master in Happiness voor

de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere

verstaan, doch niet uitsluitend: het als coach geven van

begeleiding en coaching op het gebied van persoonlijke

ontwikkeling, groei, mindset, zelfzorg, zelfkennis,

zelfliefde en bewustwording door middel van 1-op-1

sessies, masterclass-dagen, strategiesessies, online

masterclasses, workshops, groepssessies en online

coaching. Tevens het leveren van diensten als coach,

trainer, spreker en schrijver.

1.5. Producten: alle producten die Master in Happiness

aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere

verstaan, doch niet uitsluitend: het Master in Happiness

boek.

1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Master in

Happiness en de klant krachtens welke Master in

Happiness de dienst zal uitvoeren.

1.7. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet

handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.10. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van

Master in Happiness.

1.11. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke-

en persoonsgegevens die door de klant en/of Master in

Happiness worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.12. Website: www.masterinhappiness.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

alle door Master in Happiness gedane aanbiedingen,

uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten,

verrichte diensten, overige verrichte (rechts-

)handelingen, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst van

opdracht of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord

via de e-mail of bestelling via de website, verklaart de

klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene

voorwaarden van Master in Happiness en dat zij met

deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene

voorwaarden en gemaakte afspraken in een

overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de

overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op

handelingen van derden en/of leveranciers die door

Master in Happiness zijn ingehuurd betreffende het

uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

van de klant wordt door in gebruik name van deze

algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Master in Happiness zijn geldig voor de

in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn

is aangegeven, is het aanbod geldig tot 30 dagen na de

datum waarop het aanbod aan de klant is medegedeeld.

Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn

aanvaardt, dan vervalt het aanbod.

3.2. Master in Happiness zal in het aanbod aangeven

welke diensten worden aangeboden en welke bedragen

de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod.

De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het

aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en

schriftelijk anders afgesproken. In het aanbod staat

tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst.

3.3. Master in Happiness behoudt zich het recht voor om

een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren

alvorens Master in Happiness start met de uitvoering van

de opdracht. Tevens behoudt Master in Happiness zich

het recht voor om het volledige bedrag vooraf aan de

klant in rekening te brengen.

3.4. De in het aanbod genoemde prijzen gelden niet

automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Afspraken over deadlines worden in het aanbod

schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Master

in Happiness afhangt van feedback of input van de klant,

is Master in Happiness nimmer aansprakelijk voor

vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Master

in Happiness is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te

verschuiven.

3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst

door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft

Master in Happiness het recht de betreffende prijzen en

andere voorwaarden aan te passen.

3.7. Master in Happiness is niet aansprakelijk en/of

verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de

klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een

onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing,

verschrijving of typefout bevat.

3.8. Alle door Master in Happiness gecommuniceerde

prijzen zijn bedragen in euro’s, ex btw tenzij anders

vermeld en overige vastgestelde heffingen en/of

retributies en kosten van derden voor advies tenzij

uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.9. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot

de omstandigheden waarop Master in Happiness zich

heeft gebaseerd bij het uitbrengen van het aanbod, dan

is Master in Happiness bevoegd deze wijzigingen te

wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel

de prijzen aan te passen.

3.10. In geval van een traject met een vooraf bepaalde

duur is de klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig

inplannen van afspraken of coachingsessies. Niet tijdig

ingeplande afspraken en/of sessies komen te vervallen na

afloop van de duur van de overeenkomst. Tevens kan

door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op

niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in

welke vorm dan ook.

3.11. In uitzondering op artikel 3.10 kan, tenzij anders

overeengekomen, het traject enkel met maximaal 4

weken worden verlengd indien de klant ziek is geweest

dan wel met vakantie is geweest.

3.12. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten

welke door Master in Happiness worden gemaakt ten

behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De

vergoeding bedraagt €0,19 per kilometer vanaf een straal

van 10km vanaf de plaats waar Master in Happiness

gevestigd is. Reisuren kunnen tevens in rekening

gebracht worden.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment

dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan

Master in Happiness verricht inhoudende de aanvaarding

van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan

deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden

gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal

Master in Happiness binnen bekwame tijd overgaan tot

uitvoering van de diensten.

4.4. Master in Happiness heeft het recht bepaalde

dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder

dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen.

Indien door de uitvoering van de dienstverlening door

derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na

overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten

overeenkomst tussen de klant en Master in Happiness

zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen

middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke

overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Master in

Happiness wenst te ontbinden komt haar dit recht enkel

toe indien zij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe

verrichte werkzaamheden. Indien de klant de

overeenkomst voor aanvang van de uitvoering van de

opdracht wil annuleren is de klant verplicht een

vergoeding te betalen van 30% van het in de

opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Bij

tussentijdse ontbinding van een traject blijft de zakelijke

klant onverminderd gehouden tot betaling van het

volledige overeengekomen offertebedrag.

4.7. Indien Master in Happiness, door omstandigheden

ten tijde van het aanbod of de opdrachtbevestiging

onbekend, meer werk moet verrichten dan

overeengekomen is in het aanbod of

opdrachtbevestiging, is Master in Happiness gerechtigd

de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in

rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen

de meerkosten die Master in Happiness in rekening

wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet

uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren,

waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Master

in Happiness uitgevoerde werk te vergoeden. De

vergoeding is te allen tijde minimaal 30% van het

overeengekomen offertebedrag.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door

toedoen van de klant kan de overeengekomen

tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden.

De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de

oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening

van de klant. Master in Happiness zal, voor zover dit

binnen zijn mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de

werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR MASTER

IN HAPPINESS

5.1. Master in Happiness garandeert dat de aan hem

verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd,

onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en

vakmanschap.

5.2. Master in Happiness spant zich in om de gegevens

die Master in Happiness voor de klant opslaat zodanig te

beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor

onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de

geleverde diensten en/of producten dient Master in

Happiness met de klant in overleg te treden over een

voor beiden passende oplossing.

5.4. Master in Happiness is gerechtigd om voor

promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens

(naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te

publiceren op de website van Master in Happiness en/of

overige promotionele uitingen van Master in Happiness.

5.5. Master in Happiness is gerechtigd om, indien de

klant in gebreke is met het nakomen van zijn

betalingsverplichting, het recht om deelname op te

schorten.

5.6. Master in Happiness werkt zowel online als offline en

zorgt zelf voor een locatie waar de masterclasses,

workshops, trainingen en andere events kunnen

plaatsvinden. Indien de klant kenbaar maakt de sessie op

een andere locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in

overleg met Master in Happiness een andere afspraak

worden ingepland. Eventuele kosten voor het

reserveren/gebruik van deze andere locatie en catering

zijn voor rekening van de klant.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE

KLANT, HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in

deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders

overeengekomen.

6.2. De klant dient Master in Happiness te voorzien van

alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan

voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste

uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval

verplicht Master in Happiness onverwijld op de hoogte te

stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een

derde, van wijzigingen in persoonsgegevens,

bedrijfsgegevens of overige informatie waar Master in

Happiness om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de

uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens

niet tijdig aan Master in Happiness zijn verstrekt, heeft

Master in Happiness het recht de uitvoering van de

overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging

voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te

brengen.

6.4. De klant stelt Master in Happiness steeds onverwijld

schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam,

adres en e-mail.

6.5. Bij klachten over de door Master in Happiness

geleverde diensten en/of producten dient de klant deze

klachten kenbaar te maken aan Master in Happiness

binnen 8 dagen na levering van de dienst doch binnen 60

dagen na afronding van het traject. De klant vrijwaart

Master in Happiness één jaar na levering van alle

diensten van alle juridische claims naar aanleiding van

geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle

materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die

Master in Happiness nodig heeft voor de uitvoering van

de overeenkomst. Bij verlies van deze

materialen/gegevens is Master in Happiness niet

aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer Master in Happiness inloggegevens aan de

klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze

gegevens. Master in Happiness is niet aansprakelijk voor

misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop

vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel

van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle

vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de

overeenkomst tussen de klant en Master in Happiness

tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben

verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk

aangemerkt wanneer dit door de andere partij is

medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van

redelijkheid en billijkheid.

6.9. De particuliere klant kan een overeenkomst die

betrekking heeft op de aankoop van de dienst en/of een

product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen

ontbinden. Master in Happiness mag vragen naar de

reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten

tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de

dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen of het

product heeft ontvangen.

6.11. Indien de klant gebruik maakt van het

herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de

bedenktermijn aan Master in Happiness.

6.12. Als de klant gebruik maakt van het

herroepingsrecht, worden alle aanvullende

overeenkomsten van rechtswege ontbonden. De klant

blijft te allen tijde gehouden de reeds uitgevoerde

werkzaamheden naar rato te voldoen.

6.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige

uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

6.14. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale

producten, waaronder een e-book of online dienst zoals

bijvoorbeeld een cursus of een programma, te ruilen

en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de

digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar

aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij

hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken

van bedenktijd en het recht de overeenkomst te

herroepen.

6.15. Het is niet mogelijk reeds aangeschafte tickets dan

wel een reeds, op een vooraf bepaalde datum,

ingeplande masterclass, workshop, retreat of masterclass

1op1 en 1op2 sessies te herroepen.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Master in Happiness te hanteren

leveringstermijn varieert per opdracht en worden in

overleg met de klant vastgesteld. De door Master in

Happiness opgegeven levertijd begint na totstandkoming

van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde

gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Een door Master in Happiness vastgestelde

leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn

beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van

een leveringstermijn raakt Master in Happiness niet van

rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan

30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding

van de overeenkomst slechts toe indien Master in

Happiness, na een deugdelijke en zo gedetailleerd

mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een

redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de

tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming

van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de

overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is

om een tijdige levering door Master in Happiness

mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige,

correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals

bepaald in artikel 6.2 en de gegevens die noodzakelijk zijn

om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

7.5. Aan de leveringsplicht van Master in Happiness zal,

behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door

Master in Happiness geleverde zaken een keer aan de

klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de

dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Master in Happiness verzonden facturen

dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden,

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen

via de website worden direct online afgerekend.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn

betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege

in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig

is. Tevens vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling en

zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit

opeisbaar zijn door Master in Happiness.

8.4. In geval van niet-tijdige betaling kan Master in

Happiness besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te

leggen tot het moment van betaling. Indien een niet-

tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Master in

Happiness besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet-tijdige betaling is de klant, naast het

verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke

(handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige

vergoeding van zowel buitengerechtelijke als

gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van

het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl.

BTW bedragen (in geval van een particuliere klant

worden de wettelijke BIK-bedragen en het minimum van

€40,- excl. BTW in rekening gebracht) en tevens de

kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders,

incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure

bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval

de klant in staat van faillissement wordt verklaard,

surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel

beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt

gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in

liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Master in Happiness

voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig

nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder

ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen

of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade

voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Master in

Happiness elektronisch factureert. Indien de klant een

factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Master

in Happiness zich het recht om hiervoor meerkosten à

€2,50 per factuur te berekenen.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Master in

Happiness verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na

factuurdatum schriftelijk aan Master in Happiness

kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal

Master in Happiness een onderzoek instellen naar de

juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen

verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van

de klant niet op.

8.10. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso

maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege

onvoldoende saldo op de rekening van de klant of

vanwege een door de klant verkeerd opgegeven

rekeningnummer, dan is de klant €15,-

administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde

automatische incasso.

8.11. Alle door Master in Happiness geleverde producten

en diensten blijven eigendom van Master in Happiness

totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan

Master in Happiness zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM &

INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het

kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking

gestelde documentatie, adviezen, offertes, modellen,

video’s, templates, afbeeldingen, slides, PowerPoint

hand-outs, studiemateriaal, technieken, lesinstrumenten

alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte

rapportages berusten uitsluitend bij Master in Happiness

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Master in Happiness geleverde producten

mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden

verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet

uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving,

merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Master

in Happiness en worden beschermd door auteursrechten

en intellectuele of industriële eigendomsrechten die

onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers

van de website niet toegestaan om de website of enig

gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter

beschikking te stellen zonder toestemming van Master in

Happiness.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen

op door Master in Happiness ontwikkelde

voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven

exclusieve eigendom van Master in Happiness, tenzij de

rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Master in Happiness is niet verantwoordelijk voor

enige informatie/content die de klant op de servers van

Master in Happiness plaatst of aan Master in Happiness

toestuurt in het kader van de dienstverlening.

Indien de door de klant geplaatste informatie/content op

enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in

strijd is met wet en regelgeving zal de klant Master in

Happiness vrijwaren van enige aanspraken op

schadevergoeding die derden mochten doen gelden als

gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en

artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het

auteursrecht.

9.7. Bij inbreuk heeft Master in Happiness recht op een

vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door

haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke

vorm van gebruik zonder het recht op enige

schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Master in Happiness

en de klant is te typeren als een

inspanningsovereenkomst waarbij Master in Happiness

gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste

kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige

vakmanschap. Master in Happiness kan als gevolg

nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde

resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten

bijdraagt aan het door de klant en Master in Happiness

gestelde doel.

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf

verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen

zoals door Master in Happiness zijn geadviseerd.

10.3. De inhoud van de sessies en de online modules zijn

niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een

psycholoog of psychiater. Het gebruik van het

programma en eventuele beslissingen die genomen

worden naar aanleiding van de sessies en/of het

programma, is voor eigen verantwoordelijkheid van de

klant. Master in Happiness aanvaard geen

aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Master in

Happiness behoudt zich het recht voor de sessies te

staken totdat er contact is geweest met een medisch

specialist, psycholoog of psychiater indien dit

noodzakelijk is.

10.4. Indien Master in Happiness onverhoopt hetgeen

bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld,

is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van

directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de

voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere

aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe

schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde

factuur door de klant.

10.5. In aanvulling op artikel 10.4 is Master in Happiness

dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder

directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de

oorzaak en de omvang van de schade, voor

zover de vaststelling betrekking heeft op

schade in de zin van deze voorwaarden:

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de

gebrekkige prestatie van Master in Happiness

aan de overeenkomst te laten beantwoorden,

voor zover deze aan Master in Happiness

toegerekend kunnen worden:

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of

beperking van schade, voor zover de klant

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot

beperking van directe schade als bedoeld in dit

artikel.

10.6. Master in Happiness sluit iedere aansprakelijkheid

uit voor indirecte schade die geleden wordt door het

gebruik van door Master in Happiness geleverde diensten

en/of producten, met uitzondering van situaties waarin

de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Master

in Happiness.

10.7. Master in Happiness is in ieder geval nimmer

aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste

besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde

winst en voor schade ontstaan door verlies van

datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.8. De klant vrijwaart Master in Happiness voor alle

aanspraken op schadevergoeding die derden mochten

doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is

ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig

gebruik van de aan contractant geleverde producten en

diensten van Master in Happiness.

10.9. In geval van klachten rondom suïcide, psychische

problemen en/of depressie adviseert/verwijst Master in

Happiness de klant naar specialistische medische zorg en

kan in geen gevallen aansprakelijk worden gesteld voor

enige gevolgen van het niet opnemen van contact met

een (para)medici. Wanneer dit bekend is bij Master in

Happiness zal ook altijd geadviseerd worden via de

huisarts of GGZ hulp te zoeken.

10.10. Indien de klant te maken heeft met psychiatrische-

en/of persoonlijkheidsproblematiek wordt de klant

geacht deze klachten eerst met behulp van

behandelingen in de GGZ op te lossen. Indien de klant

toch start met een cursus dan wel online programma,

wordt geadviseerd dit eerst met de behandeld

(para)medisch arts te bespreken.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN

OVERMACHT

11.1. Master in Happiness is niet gehouden aan haar

verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen

onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de

overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft

voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de

overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de

overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding

afgerekend.

11.2. Master in Happiness is bij haar activiteiten

afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties

van derden, waar Master in Happiness weinig of geen

invloed op kan uitoefenen. Master in Happiness kan

derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld

worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een

situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een

derde partij met wie Master in Happiness een

overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht

zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en

jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene

voorwaarden verstaan elke van de wil van Master in

Happiness onafhankelijke omstandigheid – ook al was

deze ten tijde van het tot stand komen van de

overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de

overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder

doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking,

bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Master in

Happiness, transportmoeilijkheden, brand,

overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën,

bedrijfsstoringen bij Master in Happiness, wanprestatie

door leveranciers van Master in Happiness waardoor

Master in Happiness haar verplichtingen jegens de klant

niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige

storingen in het bedrijf van Master in Happiness of diens

leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Master in Happiness tevens ter

keuze het recht om de termijn van levering met de duur

der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor

zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat

Master in Happiness in welke vorm dan ook gehouden is

tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens

krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk

Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde

tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken

hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de

overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd

het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Master in

Happiness, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de

overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een

deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke

ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld

wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar

tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke

verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3

kan Master in Happiness de overeenkomst zonder

ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst

door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang

geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende

redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden

begrepen de gevallen waarin:

• aan de klant (voorlopige) surseance van

betaling wordt verleend;

• ten aanzien van de klant faillissement wordt

aangevraagd of uitgesproken;

• het vermoeden bestaat dat de klant niet aan

zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging

van de overeenkomst kan voldoen;

• de klant handelt in strijd met de openbare orde

of de goede zeden, of enige uit de

overeenkomst met Master in Happiness

voortvloeiende verplichting;

• de klant inbreuk maakt op rechten van derden;

• de klant handelt in strijd met redelijke

richtlijnen of aanwijzingen van Master in

Happiness;

• de klant niet reageert op correspondentie per

e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan

niet aangetekend schrijven;

• bij terugkerende betalingsproblemen.

Master in Happiness zal wegens een beëindiging, zoals

bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding

zijn gehouden.

12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding

als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter

uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen

deze prestaties en de daarmee samenhangende

betalingsverplichting geen voorwerp van

ongedaanmaking zijn. Bedragen die Master in Happiness

vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met

hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst

heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van

het in de vorige volzin bepaalde onverminderd

verschuldigd en worden op het moment van de

ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Master in Happiness behoudt het recht om haar

algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds

bestaande overeenkomsten. Indien Master in Happiness

overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de

klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens

vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment

dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of

tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van

deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Master in Happiness zal bij de uitvoering van de

overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod

overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien

naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet

overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen

beoogde resultaat, zullen de klant en Master in

Happiness in overleg treden om het geleverde alsnog aan

de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1,

zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat

artikel overeenkomstig het normale tarief van Master in

Happiness worden gefactureerd aan de klant, tenzij de

klant naar inziens van Master in Happiness aannemelijk

kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten

zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst

aan de kant van Master in Happiness.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid

van de door Master in Happiness te leveren diensten

en/of producten voor rekening komt van Master in

Happiness, heeft de klant geen recht op

schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst,

behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN,

SESSIES EN LIVEDAGEN MASTER IN HAPPINESS

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht

deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al

dan niet met referentie naar of volgens de methode van

Master in Happiness aan te bieden of te doen geven.

14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting

te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen

van de klant is voor haar eigen rekening en risico. Master

in Happiness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid

voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar

gedoceerde wijze en methode van Master in Happiness

in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3. Master in Happiness is gerechtigd, indien de klant in

gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting

jegens Master in Happiness, het recht op deelname op te

schorten totdat de klant aan zijn/haar

betalingsverplichting heeft voldaan.

14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse

beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de

factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject

blijft de zakelijke klant onverminderd gehouden tot

betaling van het volledige overeengekomen

offertebedrag.

14.5. De door Master in Happiness aan de klant

verstrekte inloggegevens betreffende de online diensten

mogen nimmer met derden worden gedeeld. Indien

Master in Happiness waarneemt dat door toedoen van

de klant derden toegang hebben tot online trajecten/

modules/ cursussen/ workshops, is Master in Happiness

gerechtigd de toegang voor de klant, zonder

voorafgegane waarschuwing, te ontzeggen.

14.6. Indien de klant over gaat tot annulering van de

overeengekomen diensten welke zijn gepland voor een

bepaalde datum en geen onderdeel zijn van een traject

of masterclass, is de klant gehouden tot het betalen van

een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

• annulering tot 60 dagen voor de opdracht: 30%

van het in de offerte overeengekomen bedrag;

• annulering tussen 60 en 30 dagen voor de

opdracht: 40% van het in de offerte

overeengekomen bedrag;

• annulering binnen 30 dagen voor de opdracht:

50% van het in de offerte overeengekomen

bedrag;

• annulering binnen 14 dagen voor de opdracht:

75% van het in de offerte overeengekomen

bedrag;

• annulering binnen 7 dagen voor de opdracht of

indien de klant niet op het overeengekomen

tijdstip voor de opdracht aanwezig is: 100% van

het in de offerte overeengekomen bedrag.

14.7. Restitutie van de door de klant aangeschafte

ticket(s) voor een van de livedagen of masterclass van

Master in Happiness is niet mogelijk. De klant is derhalve

te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een

ander persoon over te dragen zolang de persoon aan

dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.

14.8. Master in Happiness behoudt zich het recht voor de

klant te verwijderen bij masterclasses en/of workshops,

trainingsdagen of sessies indien de klant door het

ongepaste gedrag de uitvoering belemmert. Restitutie

van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

14.9. Master in Happiness is gerechtigd de masterclass

en/of workshop te annuleren indien er niet voldoende

deelnemers zijn.

14.10. Indien Master in Happiness door overmacht (zoals

genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de

masterclass, trainingsdag en/of workshop te verplaatsen,

behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de

masterclass, trainingsdag en/of workshop voor de nader

te bepalen datum.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK

RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene

voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden

volledig van kracht blijven en zullen Master in Happiness

en de klant in overleg treden teneinde nieuwe

bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde

bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk

het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde

bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of

voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet

voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Master

in Happiness alleen bindend indien en voor zover deze

door Master in Happiness uitdrukkelijk schriftelijk zijn

aanvaard.

15.3. Indien Master in Happiness op eigen initiatief ten

gunste van de klant afwijkt van de Algemene

Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige

rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de

klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een

overeenkomst kunnen slechts door de klant op een

derden worden overgedragen indien Master in Happiness

hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Master in

Happiness partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht

van toepassing.

15.7. De klant en Master in Happiness zullen eventuele

geschillen eerst in onderling overleg en in der minne

proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de

rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders

bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het

Arrondissement Amsterdam, bevoegd kennis te nemen

van geschillen tussen Master in Happiness en de klant

tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.